โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

นางข่ายแก้ว ภู่เพชร
ครู คศ. 2
หัวหน้าสายชั้น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
วิชาที่สอนภาษาไทยคณิตศาสตร์


นางสุธินี อดิวัฒนชัย
ครู คศ. 2
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
วิชาที่สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์


นางเก่งกานต์์ หาญมานพ
ครู คศ. 2
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
วิชาที่สอนภาษาไทยคณิตศาสตร์

นางจันทร์นิภา วงศ์เกิด
ครู คศ. 2
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
วิชาที่สอน ภาษาไทย คณิตศาสตร์

นางสาวสนทนีย์ ภูติธนารักษ์
ครู คศ. 3
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
วิชาที่สอนภาษาไทยคณิตศาสตร์
นางพิกุลศรี ศรีราม
ครู คศ. 2
วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ

นางพรสวรรค์ ชินเชษฐ์
ครู คศ. 2
วิชาที่สอน การงานอาชีพฯ


BACK

CloseTable() include(footer.php)

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 58 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
657 คน
657 คน
139425 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27