โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหนองโตง
จำนวน ชาย 15   คน หญิง 67  คน รวมทั้งหมด 82  คน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

 
  
นายเฉลิมชัย  สุขตาม
  
ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

  
นายประโยชน์ สาจีน
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

   
  
นางกาญจนา กาบทอง
  
รองผู้อำนวยการ
    ชำนาญการพิเศษ

  
นางนัทรินทร์ ทองหล่อ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นางรัชตา ธรรมศิรโชติ
  
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

  
นางพิมสิริ ศรีผ่องงาม
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์
  
รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ

  
นางสุดาทิพย์ ยอดสละ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นายอภิวัฒน์ พวงบุญ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นางวีนา สรรเพชุดาญาณ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นางจุฬาพิชญ์ ชุติกุลกีรติ
  
ครู ชำนาญการพิเศษ

  
นางข่ายแก้ว ภู่เพชร
  
ครู ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 14:05:36 น.)
แสดงลำดับ 1

 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 135 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1558 คน
13564 คน
134085 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27