โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(นายเฉลิมชัย  สุขตาม)

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

๑.กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นายกิจขจร  สุนทรสวัสดิ์)

๒.กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

(นายเฉลิมชัย  สุขตาม)

๓. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

(นางรัชตา ธรรมศิรโชติ)

๔. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางกาญจนา  กาบทอง)

๑.๑ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น

๑.๒ การวางแผนงานด้านวิชาการ

๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

๑.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๑.๖ การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

๑.๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

๑.๘การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

๑.๙  การนิเทศการศึกษา

๑.๑๐ การแนะแนว

๑.๑๑ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ฯลฯ

๒.๑ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๒.๒ การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๒.๓ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๔ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๕ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

๒.๖ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๒.๗ การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

๒.๘ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๒.๙ การวางแผนพัสดุ

๒.๑๐ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

๒.๑๑ การจัดหาพัสดุ    ฯลฯ

๓.๑ การวางแผนอัตรากำลัง

๓.๒ การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

๓.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

๓.๕ การลาทุกประเภท

๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓.๗ การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

๓.๘ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๓.๙ การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

๓.๑๐ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

๓.๑๑ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

๓.๑๒ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓.๑๓ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต

๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

๔.๔ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔.๖ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔.๗ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๔.๘ ดำเนินงานธุรการ

๔.๙ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

๔.๑๐ การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

๔.๑๑ การรับนักเรียน

๔.๑๕ การทัศนศึกษา

๔.๑๖ งานกิจการนักเรียน

๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา


 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 179 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1602 คน
13608 คน
134129 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27