โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น


 
การบริหารงาน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"

  (๑) ด้านวิชาการ   
  (ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร ทองถิ่น  
(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ  
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
(ฉ) การวัดผล  ประเมินผล  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู 
(ฌ) การนิเทศการศึกษา  
(ญ) การแนะแนว  
(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
(ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
(ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
(ด) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(๒) ด้านงบประมาณ    
  (ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 
(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศึกษา  
  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
(ฎ) การวางแผนพัสดุ  
(ฏ) การกําหนดรูปแบบรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ  
หรือสิ่งก่อสร้างที่ ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน  แล้วแต่กรณี 
                (ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
                (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
                (ฒ) การควบคุมดูแล  บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
                (ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
                (ด) การเบิกเงินจากคลัง 
                (ต) การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
                (ถ) การนําเงินส่งคลัง 
                (ท) การจัดทําบัญชีการเงิน 
                (ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
                (น) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
         (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล   
                (ก) การวางแผนอัตรากําลัง 
                (ข) การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
                (ง) การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (จ) การดําเนนิการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                (ฉ) การลาทุกประเภท 
                (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                (ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
                (ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
                (ฎ) การอุทธรณและการร้องทุกข์ 
                (ฏ) การออกจากราชการ 
                (ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
                (ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ 
                (ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                (ณ) การส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
                (ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                (ต) การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
                (ท) การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา   การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น
          (๔) ด้านการบริหารทั่วไป   
               (ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
               (ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
               (ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
               (ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
               (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
               (ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
               (ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
               (ซ) การดําเนินงานธุรการ 
               (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
               (ญ) การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
                (ฎ) การรับนักเรียน 
               (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
               (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย 
               (ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
               (ฒ) การทัศนศึกษา 
               (ณ) งานกิจการนักเรียน 
               (ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
               (ต) การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
               (ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
               (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
               (ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
               (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
 
 
 
 
 


 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 181 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1604 คน
13610 คน
134131 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27