โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"   จัดการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม    และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วีดีโอเล่าประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 20 ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวเมืองประมาณ1 กิโลเมตรอยู่ ตรงข้ามค่ายวีรวัฒน์โยธินทร์จังหวัดทหารบกสุรินทร์    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1
          เดิมโรงเรียนนี้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลนอกเมือง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2490 อยู่ในบริเวณเขตทหาร ร.3 พัน 2 นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนนี้ แยกมาจากโรงเรียนหนองกง และบุตรธิดาในครอบครัวทหาร ตลอดจนบุตรครู และคนงานภารโรง โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ โดยทางทหารได้ช่วยเหลือให้ใช้ที่ทำการคลัง พ.ช.ร. 3 พัน 2 เป็นสถานศึกษาชั่วคราวไปพลางก่อน เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน ชาย 19 คน หญิง 18 คน รวม 37 คน ครูชาย 2 คน หญิง 1 คน รวม 3 คน นายธุว ทุนเทพ เป็นครูใหญ่คนแรก
          ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2491 ทางทหาร ร.3 พัน 2โดยมีพันโทช่วง วงศ์ด้วง ผบ.ร .3 พัน 2  ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ขนาดของโรงเรียนกว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร ใกล้กับต้นไทร ด้านเหนือสนามฝึกทหารและด้านเหนือหนองโตง มีหน้ามุขด้านหน้า ด้านหลัง หลังคามุงหญ้า ยกพื้นกั้นห้อง มีห้องพัสดุ และห้องประชุม
          ต่อมา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2493 โรงเรียนได้ถูกไฟป่าไหม้หมด ประจวบกับทางราชการทหาร ยุบสถานที่โรงเรียนทหาร ร.3 พัน 2 ตรงบริเวณนั้น จึงได้นำนักเรียนไปอาศัยเรียนรวมกับโรงเรียนวัดจุมพลสุทธาวาส  วันที่8พฤษภาคม2493ได้อพยพย้ายนักเรียน จากโรงเรียนวัดจุมพลสุทธาวาสไปอาศัยศาลา การเปรียญวัดป่าโยธาประสิทธิ์ จัดการสอนชั้นประถมปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่4
         เมื่อปี พ.ศ.2496 กระทวงศึกษาได้อนุมัติเงินจำนวน 6 หมื่น บาท ให้จัดการก่อสร้างโรงเรียนแทนที่ถูกเพลิงไหม้ ทางอำเภอได้นัดก่อสร้าง เป็นโรงเรียนชนิดถาวร ณ ที่ดินของทหาร บริเวณทิศเหนือของสระ น้ำหนองโตง สร้างแบบอาคารเรียนของอนุบาล กว้าง 8.50 เมตร ยาว 38.0 เมตร เสร็จแล้วจึงได้ย้ายมาจากศาลาการเปรียญวัดป่าโยธาประสิทธิ์มาเรียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2497 ให้ชื่อใหม่ว่า  โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”


 
 เครื่องหมายประจำโรงเรียน
 
 
      จักร หมายถึงค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ที่ให้การสนับสนุนทั้งที่ดินและอาคารเรียนจึงถือเป็นสัญ ลักษณ์แทนทหารที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของตราโรงเรียน หนองโตง"สุรวิทยาคม"
       อีกหนึ่งความหมาย จักร หมายถึง อาวุธของพระนารายณ์ที่ใช้ปราบปรามการกระทำความชั่ว เปรียบได้กับความรู้ของนักเรียน ที่ครูเฝ้าอบรมสั่งสอน จนมีความรู้ความสามารถที่จะประพฤติตน เป็นคนดีไม่ประพฤติชั่วและดำรงตนอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข
       ดอกบัว หมายถึง บัวสัตบงกช เป็นดอกสีชมพู จะบานกลางวันเพื่อรับแสงแดด และจะหุบตอนกลางคืน เพื่อ ป้องกันเกสรมิใหได้รับอันตรายเปรียบได้กับความรักของ ครูที่มีต่อศิษย์เฝ้าอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีและมีคุณภาพ
สีประจำโรงเรียน
    
 
สีเหลือง
 
สีดำ  
 
 
ปรัชญา
วิชฺชา สพฺพตฺถ สาธิกา
เรียนรู้ สู่สากล
 
วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนหนองดตง "สุรวิทยาคม" จัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
คำขวัญ
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม


 นายเฉลิมชัย สุขตาม
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
..

 -*-
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 สถิติวันนี้ 186 คน
 สถิติเมื่อวาน 228 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1609 คน
13615 คน
134136 คน
เริ่มเมื่อ 2014-06-27